Jaarverslag MR

Onderstaand het jaarverslag 2022-2023 van de Medezeggenschapsraad van DKC Het Parelhof:
Inleiding
De medezeggenschapsraad (MR) binnen het Parelhof denkt mee over belangrijke zaken op school, zoals hoeveel geld waar naartoe gaat, wat de schooltijden zijn en wat er in het schoolplan moet komen te staan. In de MR zitten personeelsleden en ouders.
In dit verslag komen de volgende punten aan bod:
•             Samenstelling MR
•             Thuisonderwijs
•             Verkeerssituatie rondom school
•             Verdiepende cursus voor MR leden
•             Corona achterstanden
•             Ouderverening

Samenstelling MR
Aan het einde van het vorige schooljaar hebben we afscheid genomen van onze voormalige voorzitter, Tanja Lagerburg. We hebben ook afscheid genomen van Mirjam Borst van de personeelsgeleding. Loraine Dormoy heeft na het vertrek van Tanja de functie van voorzitter overgenomen en daarnaast is er ook een nieuw lid bijgekomen om de oudergeleding te versterken. Dit is Paul Lassche.

Thuisonderwijs
De school heeft voor grote uitdagingen gestaan om de formatie steeds weer rond te krijgen. Niet alleen is er een tekort aan leerkrachten maar soms vallen huidige leerkrachten ook uit. Hier zijn verschillende redenen voor. Het is bijna het hele jaar gelukt om alle klassen van een leraar te voorzien maar helaas was de situatie na de meivakantie zo nijpend dat de leerlingen van groep 6-7-8- één dag in de week thuisonderwijs kregen. Ouders hadden hier over het algemeen veel begrip voor maar vanuit de MR zijn hier wel kritische vragen over gesteld. Het vraagt tenslotte ook een hoop geregel van ouders. De huidige samenleving is niet ingesteld op een structurele vierdaagse schoolweek waardoor ervanuit werkgevers niet altijd even veel begrip is. Gelukkig konden de leerlingen laagdrempelig naar school komen als het thuis even niet lukte. Deze periode is verder goed verlopen.

Verkeerssituatie
De verkeerssituatie rondom het Parelhof blijft een terugkerend thema. Niet alleen maken ouders het soms onveilig door fout te parkeren of de weg te blokkeren maar ook de wegen rondom de school zorgen soms voor onveilige verkeerssituaties. De gemeente heeft aangegeven dat er in 2024-2025 groot onderhoud gepleegd gaat worden bij de oversteekplaats aan de van Osweg en de Lamoenstraat. In de MR vergaderingen is gesproken over de mogelijkheid om klaarovers in te zetten. Helaas blijkt dit nog niet zo makkelijk te organiseren. Ook Victor het gele veiligheidsmannetje kan worden aangevraagd om automobilisten bewust te maken van overstekende kinderen. Het thema verkeersveiligheid zal ook volgend jaar weer besproken worden tijdens de MR vergaderingen.

Verdiepende cursus Medezeggenschapsraad
Naast betrokkenheid vereist goed medezeggenschap ook kennis en verschillende vaardigheden. We hebben gezamenlijk een verdiepende cursus gehad om meer kennis op te doen en onze positie te versterken. Loraine Dormoy en Paul Lassche hebben als jongste leden ook nog een basistraining gevolgd. De MR vindt het belangrijk dat we op tijd worden meegenomen door de directie in alle processen. We willen graag meedenken en voldoende tijd en ruimte krijgen om als MR tot een besluit te komen. Op deze manier kunnen we als MR het recht op inspraak efficiënt invullen en zodoende invloed op het schoolbestuur uitoefenen.

Corona achterstanden
Net zoals in de rest van Nederland hebben leerlingen op het Parelhof als gevolg van de Coronacrisis achterstanden opgelopen op verschillende onderwijsgebieden. De MR heeft meegedacht over de besteding van de NPO gelden. De NPO staat voor het Nationaal Onderwijs Programma. Rekenen en taal zijn aandachtsgebieden.
Gezamenlijk starten met OV
We starten weer gezamenlijk met de oudervereniging (OV). Daarnaast vinden alle MR vergaderingen weer plaats op school. 

Tot slot
2022-2023 was een bijzonder schooljaar waarin ouders en leerkrachten hard hebben samengewerkt om het onderwijs het hele jaar door te laten gaan. Dit heeft van iedereen een hoop gevergd en er is veel gepuzzeld maar met het belang van onze kinderen/leerlingen voorop mogen we trots zijn op wat we hebben bereikt. Ook volgend jaar zullen we als MR weer mee praten en meebeslissen over het schoolbeleid. We hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk bijdragen aan de ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen en kinderen. Daarnaast mogen we ook kritisch zijn. Zo houden we elkaar scherp.

Ouders aan het woord

"Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken"

- Anne