Ons team

Het team van DKC Het Parelhof bestaat uit een gemotiveerd (grotendeels) dalton-gecertificeerd team. We bieden ruimte om talenten binnen het team te ontplooien en om van en met elkaar te leren. Samen zetten we ons als team in voor een professionele cultuur op onze school waarin we actief de daltonvisie toepassen en oog hebben voor talentontwikkeling.

Ons team is opgebouwd uit:
  • Groepsleerkrachten: zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de onderwijsgroep. Hier verstaan wij onder: lesgeven, begeleiden en coachen van kinderen gedurende hun cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. De leerkrachten staan in dialoog met ouders over de ontwikkelingen van hun kind. Daarnaast dragen zij bij aan schoolontwikkelingen door deel te nemen aan werkgroepen, overleggen, nascholingsbijeenkomsten en activiteiten ten behoeve van de school. 
  • Pedagogisch medewerkers als ondersteuners: zijn verantwoordelijk voor ondersteunende taken in de groep en worden ingezet als begeleiders in het onderwijsleerproces van kinderen. Zij hebben minimaal een opleiding tot onderwijsassistent afgerond en hebben ambities m.b.t. het uitvoeren van lesgevende taken. 
  • Intern begeleider: Is onderdeel van het managementteam en houdt zich bezig met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van ondersteuningsbeleid binnen het kindcentrum en de begeleiding van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. De intern begeleider bereidt de uitvoering van beleid voor, volgt de ontwikkelingen op het gebied van zorg en houdt leerkrachten hiervan op de hoogte. Tegelijkertijd coördineert de intern begeleider de administratie rond het zorgbeleid en onderzoek. Zij coacht en informeert leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij het opstellen en uitvoeren van (groeps-) plannen. Zij is aanspreekpunt voor ouders en directie en geeft leiding aan groeps- en leerlingbesprekingen.
  • Vakdocent bewegingsonderwijs: is verantwoordelijk voor de motorische leerlijn binnen het kindcentrum. Hij verzorgt jaarlijks de motorische remedial teaching screening. Leerlingen laten aan de hand van oefeningen hun motorische vaardigheden zien. Na het in kaart brengen worden in het bewegingsonderwijs specifieke oefeningen toegevoegd om bepaalde vaardigheden te verstevigen. 
  • Managementassistent: is verantwoordelijk voor administratieve en ondersteunende uitvoerende taken voor medewerkers, ICT, intern begeleider en directie. Daarnaast is de management assistent het eerste telefonisch aanspreekpunt voor ouders en externen.
  • Conciërge: is verantwoordelijk voor praktische ondersteunende taken voor het hele kindcentrum team. 
  • Directie: draagt zorg voor kwaliteit, organisatie, begeleiding en welzijn van iedereen die bij het kindcentrum betrokken is. 
  • Studenten: DKC Het Parelhof is een opleidingsschool. Dit betekent dat wij MBO en HBO studenten een opleidingsplek bieden. Zij functioneren onder verantwoordelijkheid van onze medewerkers binnen het kindcentrum. 

Ouders aan het woord

"Er wordt naar het kind gekeken, niet naar het programma."

- Anne